Aannamebeleid

Bij Berix volgen wij het aannamebeleid van Scouting Nederland dat in het huishoudelijk reglement is opgenomen in Paragraaf 5.2. Procedure Lidmaatschap Artikel 96 Kaderleden

In de aanmelding zijn drie fasen te onderscheiden:

 • De kennismakingsperiode;
 • De benoeming in een functie;
 • De aanmelding bij Scouting Nederland als kaderlid.

Kennismakingsperiode

 • Vooraf aan de benoeming in een functie zal met het aspirant kaderlid een kennismakingsgesprek gehouden worden. Dit kennismakingsgesprek zal met de groepsbegeleider zijn;
 • Aan de benoeming in een functie gaat een kennismakingsperiode van ten hoogste drie maanden vooraf als aspirant kaderlid. De kennismakingsperiode vangt aan na goedkeuring door het betreffende bestuur en nadat aan de voor de betreffende functie geldende instapeisen is voldaan;
 • Aan het eind van deze periode wordt bezien of het aspirant kaderlid over de voor de betreffende functie geldende basiscompetenties beschikt en voor benoeming in de betreffende functie in aanmerking komt;
 • Zowel de instapeisen als de basiscompetenties zijn beschreven in het voor de betreffende functie geldende functieprofiel.

Benoeming in een functie

 • De benoeming in een functie op groepsniveau geschiedt door de groepsraad;
 • Voor het uitoefenen van een functie binnen Scouting Nederland is het noodzakelijk dat betrokkene een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft overlegd waaruit blijkt dat tegen de benoeming geen bezwaar bestaat.
 • De VOG dient vóór eerste benoeming aangevraagd te worden door het bestuur van het betreffende organisatieonderdeel voor de functieaspecten die relevant zijn voor de functie, waaronder in ieder geval de aspecten binnen de risicogebieden Informatie en Personen;
 • Na steeds maximaal drie jaar dient een nieuwe VOG overlegd te worden;
 • Na benoeming in de functie is het kaderlid bevoegd zijn/haar functie, binnen de aangegeven kaders van het functieprofiel uit te oefenen.

Aanmelding bij Scouting Nederland

 • De aanmelding van het kaderlid bij het landelijk servicecentrum komt tot stand door namens betrokkene op te geven:
 • De gegevens van het orgaan waartoe betrokkene gaat behoren;
 • De gegevens van betrokkene zoals deze zijn vermeld op het door betrokkene ondertekende inschrijfformulier;
 • De administratieve verwerking van de verstrekte gegevens wordt beschouwd als acceptatie van het kaderlid door of namens het landelijk bestuur.